DNS

Domene i DNS

Sve o DNS-u: DNS kuharica
Vršni DNS poslužitelji: List of Root Servers, Mapa korijenskih DNS poslužitelja

Vršne domene (TLD)

Krajnja desna riječ u domenskom imenu je TLD (Top-Level Domain) – vršna domena. Postoje dva tipa vršnih domena:

  • Domene zemalja, ccTLD (country code TLD), predstavljaju državni kôd od dva znaka
  • Opće domene, gTLD (generic TLD), koje se sastoje od 3 ili više znakova

Za dodjelu i upravljanje vršnim domenama zadužene su organizacije: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Opće domene, gTLD

Opće domene veže srodna djelatnost, zajedničko područje. Sponzoriranima upravlja organizacija koja predstavlja posebnu zajednicu (.asia, .aero,…). Općima upravlja direktno IANA, odnosno neka svjetska organizacija koja je to pravo stekla natječajem.

Domene su u upotrebi od 1985., a do 2000. bilo je samo 7 općih domena. Prve opće domene: COM, 1984., poslovni subjekti; EDU, 1984., edukacijske ustanove; NET, 1984., pružatelji mrežnih usluga; ORG, 1984., razne organizacije i udruženja; INT, 1988., međunarodne organizacije; GOV, 1984., državne agencije i uredi SAD-a,; MIL, 1984., Vojska SAD-a.

IDN (Internationalised Domain Names) su domene u kojima je dozvoljena upotreba znakova van engleskog pisma.

Popisi domena:

Domene zemalja, ccTLD

Nacionalne domene su temeljni element nacionalnog bogatstva i suvereniteta svake države i temelj njezine prepoznatljivosti u virtualnom svijetu. Nacionalne domene sastoje se od 2 slova i njima upravljaju države.
IANA je 27.2.1993. godine CARNetu dodijelila na upravljanje domenu Republike Hrvatske – hr. Upravljanje domenom podrazumijeva donošenje pravila o načinu registriranja i korištenja poddomena.

Registracija domena

Unutar vršnih domena korisnik može registrirati pododmenu (rijeka.hr, dell.de, esava.info, tadija.name, beg.aero, regica.net, berkeley.edu) ako zadovoljava pravila koje je donijela organizacija koja upravlja domenom.

Proces registracije obavljaju ovlašteni registrari. Većina WPP su i registrari za nekoliko vršnih domena. Registrirati domenu znači steći pravo na korištenje izabranog naziva domene. (Gdje se koristi taj naziv?) Vlasnik domene može se provjeriti na nekom od Whois servisa, npr. WhoisHR, Pretraživač domena, IANA WHOIS Service, Whois Lookup,…

CARNet upravlja vršnom .hr domenom prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Domene se mogu registrirati unutar .hr, .com.hr, from.hr, name.hr i iz.hr domena. Domene unutar vršne .hr domene mogu biti besplatne i naplatne.